Umów się na bezpłatną konsultację
+48 75 64 31 687 kontakt@jctl.pl

Karta Podarunkowa – Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin  określa zasady otrzymywania i korzystania z Karty Podarunkowej w Jeleniogórskim Centrum Terapii Laserowej (dalej zwanym JCTL)
2. Karta Podarunkowa jest dokumentem wystawianym przez JCTL ( z siedzibą w Jeleniej Górze, na ul. Ogińskiego 1b)
3. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa

§ 2 Przedmiot oferty
1. Karta Podarunkowa jest dokumentem umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez  JCTL w ramach jej działalności.
2. Zakupu Karty Podarunkowej można dokonać osobiście, w siedzibie JCTL i wydawana jest w formie bonu towarowego w wersji papierowej.
3. Karta Podarunkowa wystawiana jest na wybraną przez nabywcę konkretną usługę lub pakiet usług oraz ustalona kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup Karty Podarunkowej.
4. Z Karty Podarunkowej może korzystać osoba pełnoletnia wskazana na bonie towarowym.
5. Cena zakupionych zabiegów przy użyciu Karty Podarunkowej liczona jest od kwoty cennikowej brutto, obowiązującej w JCTL w dniu realizacji Karty.
6. Karta Podarunkowa nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Kart Podarunkowych, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24 h przed umówioną wizytą, Karta Upominkowa uznana zostaje za zrealizowaną ( w przypadku zabiegów trwających dłużej niż 1 godzinę anulowanie rezerwacji zabiegu przed umówioną wizytą wynosi 7 dni)

§ 3 Termin i miejsce realizacji Karty Podarunkowej
1. Karta Podarunkowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na dowolną usługę oferowaną przez JCTL.
2. Karta Podarunkowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na więcej niż jeden zabieg, jeśli suma zabiegów nie przekroczy wartości zakupionej Karty.
3. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość Karty Podarunkowej, Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę gotówką, zgodnie z cennikiem JCTL obowiązującym w dniu realizacji Karty.
4. Przed realizacją Karty Podarunkowej wymagane jest odbycie konsultacji medycznej przed zakwalifikowaniem Klienta do planowanego zabiegu.
5. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod nr tel. 75 64 31 687. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Karta Podarunkowa
6. Karta Podarunkowa jest ważna przez dwa miesiące liczone od daty jej wystawienia.
7. W przypadku niewykorzystania Karty Podarunkowej przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po upływie terminu jej ważności, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania w/w, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Kartę Podarunkową.
8. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Podarunkowej, Jeleniogórskie Centrum Terapii Laserowej nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

§ 4 Reklamacja
1. Reklamacje dotyczące realizacji Karty mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres JCTL najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. JCTL nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu w przypadku stwierdzenia przez lekarza JCTL przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.
2. JCTL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Karty Podarunkowej.
3. Każdy Klient realizujący Kartę Podarunkową oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń .
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w gabinecie JCTL oraz na stronie internetowej www.jctl.pl
5. JCTL zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej www.jctl.pl
6. W celu prawidłowego wykonania przez Jeleniogórskie Centrum Terapii Laserowej będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza JCTL przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych JCTL na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.